Všeobecné
obchodní podmínky platné 

 od 1.1. 2019

Cestovní kanceláře Santóša s.r.o. (dále jen CK) se sídlem U
svobodárny 10, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 06115136Dovolte nám,
abychom Vás následně seznámili s našimi všeobecnými smluvními podmínkami
obsahujícími důležité informace a pokyny potřebné ke spokojenosti a úspěšnému
absolvování Vaší dovolené s. Budeme rádi, když se nám podaří dosáhnout náš cíl
a budeme Vašim společníkem na dovolených i v budoucnosti. Pokud je to možné, je
potřebné dopředu předcházet následným nedorozuměním či nejasnostem a proto Vás
prosíme, abyste si dále uvedené informace a pokyny pozorně přečetli. Tyto
všeobecné podmínky jsou neoddělitelnou součástí cestovní smlouvy mezi Vámi a CK
Santóša a jsou závazné pro klienty, kteří si objednali zájezd organizovaný CK.

1 Objednávání zájezdu, vznik smluvního vtahu

1.1 Pokud jste
si pozorně přečetli všechny informace uvedené na internetových stránkách a
vybrali jste si z naší nabídky zájezdů, požádejte CK o uzavření cestovní
smlouvy. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká okamžikem uzavření závazné
přihlášky. Podpisem smlouvy zákazník stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem
smlouvy a souhlasí s ní. Podpisem smlouvy se Santóša s.r.o. zavazuje zajistit
zákazníkovi služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě v souladu se sjednanými
podmínkami. Cestovní smlouvu je možné zaslat poštou nebo e-mailem. Předáním
vyplněné a podepsané Cestovní smlouvy zákazník stvrzuje, že tyto obchodní
podmínky uznává a souhlasí s nimi.

2 Cenové a platební podmínky

2.1 Služby, které jsou zahrnuté v ceně zájezdu, dohodnuté v cestovní smlouvě, jsou
specifikované u jednotlivých nabídek a programů uvedených v nabídce
konkrétního zájezdu. Na uvedené služby
máte nárok pouze v případě, že jsou uvedené v cestovní smlouvě.

2.2 Cena zájezdu je cena sjednaná mezi CK a zákazníkem a je uvedena ve smlouvě. CK má právo na
zaplacení ceny zájezdu či jednotlivé služby před jejich poskytnutím a zákazník
je povinen tuto cenu před poskytnutím uhradit. Cena se považuje za uhrazenou
okamžikem jejího připsání na účet CK vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením
v hotovosti. Při nedodržení stanoveného termínu úhrady ceny zákazníkem, má CK
právo od smlouvy odstoupit. Cena je platná k datu uvedeném v ceníku. Pokud je
CK ve výjimečném případě nucena zvýšit cenu zájezdu v době mezi uzavřením
cestovní smlouvy a jeho konáním, budeme Vás o tom bezodkladně informovat.
Zvýšení ceny zájezdu může nastat v těchto případech:

a) pokud dojde ke zvýšení dopravních nákladů včetně zvýšení cen pohonných látek, nebo

b) pokud dojde ke zvýšení plateb spojených s přepravou, například letištních a přístavních
poplatků, pokud jsou zahrnuté v ceně zájezdu, nebo

c) pokud dojde ke zvýšení kurzu EURO o více než 5 % oproti kurzu platnému v den určení cen v
ceníku, který byl rozhodný pro objednání Vašeho zájezdu, pokud k tomuto zvýšení
dojde do 21. dne před začátkem zájezdu. Rozhodující je kurz vyhlášený ČNB. Ve
všech uvedených případech je CK oprávněná jednostranně, bez Vašeho souhlasu,
zvýšit cenu zájezdu. Toto právo může CK uplatnit nejpozději v 21. den před
začátkem zájezdu, není přitom rozhodující, jestli už došlo k zaplacení části
ceny nebo celé ceny zájezdu, je však nutné, aby už byla uzavřená cestovní
smlouva mezi Vámi a CK. Zvýšení ceny a určení termínu jejího zaplacení Vám CK
dá na vědomí písemným oznámením, které bude odeslané nejpozději 21 dní před
začátkem zájezdu.

d) Zvýšení ceny zájezdu o rozdíl, který vznikl změnou anebo jiných zákonů stanovujících
poplatky (např. místní poplatek), přitom je rozhodující datum uzávěrky katalogu
- inzerovaného zájezdu.

e) Pokud dojde k takovému jednostrannému zvýšení ceny, máte možnost od cestovní smlouvy odstoupit, s následky stornování zájezdu (snášíte příslušné storno poplatky a nemáte právo na náhradu škody).Žádáme Vás, abyste své odstoupení od cestovní smlouvy oznámil CK bezodkladně, písemnou formou, čím zabráníte nárůstu storno poplatku, který jste povinni zaplatit. Pokud takto zvýšenou cenu neuhradíte ve stanoveném termínu, CK má možnost odstoupit od cestovní smlouvy a žádat od Vás odpovídající stornopoplatky.

2.3 Součástí zájezdu si objednáváte i jógového instruktora, platba může být  tedy rozdělena na dvě
částky. Pokud je platba ve smlouvě rozdělena na dvě části, fakturační údaje  jsou rozdílné. V tomto případě platbu pro CK, CK považuje za zálohovou a platbu pro instruktora považuje CK za doplatek. Cenu
zájezdu můžete uhradit při objednání zájezdu (podepsání cestovní smlouvy)
jednorázově - celou částku nebo rozdělit na dvě platby dle podmínek ve smlouvě. Doplatek
ceny zájezdu jste povinni uhradit do data uvedeného ve smlouvě.

Pokud si objednáte zájezd v době kratší než 30 dní před odjezdem, jste povinni zaplatit
plnou cenu zájezdu v den podepsání cestovní smlouvy. V obou případech se cena
považuje za zaplacenou dnem jejího připsání na účet CK a pokud je uvedeno ve smlouvě i na účet Jógového instruktora.

2.4 Po zaplacení celkové ceny zájezdu je CK povinna vydat na vyžádání doklad o zaplacení zájezdu, ve
kterém bude uvedené obchodní jméno a sídlo CK, která zájezd organizuje, název a
adresa provozovny, kde jste cestovní smlouvu uzavřeli, datum jejího uzavření,
druh zájezdu, který jste si objednali, cena, kterou jste zaplatili. Potvrzení o
platbě Vám vystaví na vyžádání vydá i jóga instruktor, který je smlouvou sjednán.


2.5 Cestovní doklady, pokyny, vouchery jsou zásadně zákazníkovi předány až po plném
zaplacení ceny zájezdu, nejpozději 7 dní před vycestováním. Pokud si objednáte
zájezd v době kratší než 7 dní před vycestováním, všechny informace a dokumenty
od CK obdržíte v den úhrady zájezdu (pokud platíte v hotovosti), případně v den
připsání úhrady na účet CK (pokud úhradu realizujete bankovním převodem).

2.6 Jestliže bude cestovní smlouva vyplněna na základě vašich neúplných a nepravdivých
informací, bude snášet všechny následky vzniklých komplikací objednatel
zájezdu.

3 Předsmluvní informace CK

CK je povinna poskytnout zákazníkovi před tím, než učiní závaznou objednávku, nebo před
uzavřením smlouvy o zájezdu informace na standardizovaném příslušném formuláři.
Formulář musí obsahovat informaci, zda se jedná o zájezd nebo spojené cestovní
služby, a informaci o způsobu právní ochrany zákazníka.

4 Změny cestovní smlouvy

4.1, I když jsou zájezdy připravované s velkou starostlivostí a několik měsíců dopředu, mohou nastat i nucené změny, na které si zdvořile vyhrazujeme právo i bez Vašeho souhlasu. Většinou jde o změny malé,
např. změna trasy, drobná změna programu, změna termínu odjezdu/odletu o méně
jak 48 hodin, v rámci nižších cen letenek, změna objektu ubytování, případně i střediska, pokud bude poskytnuté v objektu stejné anebo vyšší kategorie, a to i během pobytu. V průběhu sezóny
však můžou nastat i změny ze strany domácích, anebo zahraničních partnerů v krátké
době před odjezdem, které nemůžeme ovlivnit, např. v organizaci stravování,
změna objektu, resp. střediska ubytování, poskytování doplňkových služeb,
uspořádání kulturních akcí, fakultativních programů a výletů. Uvedené malé
změny, resp. změny ze strany domácích a zahraničních partnerů nejsou důvodem na
reklamaci poskytnutých služeb a prosíme Vás o jejich respektování. Podpisem na
cestovní smlouvě vyjadřujete s tímto svůj souhlas.

4.2 Výjimečně mohou nastat i závažné změny, a to např. posun konání zájezdu oproti
stanovenému termínu o víc jak 48 hodin, závazná změna programu, změna místa,
resp. objektu ubytování, pokud bude poskytnuté ubytování v nižší kategorii a
způsobu přepravy. V případě závažných změn udělá CK všechno proto, aby Vás
neodkladně informovala o změně dohodnuté služby jako i o následné změně ceny
zájezdu. Zároveň Vám určí termín, do kterého máte právo vyjádřit se k
navrhované změně. Pokud nebudete s těmito závažnými změnami souhlasit, máte
právo na vrácení zaplacené částky anebo na objednání nového zájezdu, všechno
bez storna poplatků. Vaše právo na náhradu škody není dotknuto. V případě
nesouhlasu však musíte na výzvu CK písemně odpovědět ve stanoveném termínu,
jinak se bude předpokládat, že se změnou souhlasíte a vznikne Vám povinnost zvýšenou
cenu zaplatit v určeném termínu.

4.3 Před uskutečněním zájezdu nám můžete písemně oznámit změnu účastníků zájezdu, tj. že zájezdu se místo osob uvedených v cestovní smlouvě zúčastní jiná osoba, či osoby, které v tomto oznámení
uvedete. Můžete tak udělat nejpozději do 21 dní před nástupem na zájezd (v
tento den musí být oznámení změny doručené CK). K oznámení přiložte, prosím, i
vyhlášení nového účastníka zájezdu, že souhlasí s uzavřením smlouvy o zájezdu a
že splňuje všechny dohodnuté podmínky účasti na zájezdu. Ke změně účastníka
zájezdu dojde ke dni doručení oznámení CK. Původní účastník zájezdu společně a
nerozlučně bude zodpovídat za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, které CK
v souvislosti se změnou objednavatele vzniknou. (Minimální poplatek je 500,- Kč
za jednu změnu jedné osoby.)

4.4 Další změny podmínek dohodnutých v cestovní smlouvě - změna termínu, ubytovacího zařízení,
počtu osob, změna týkající se přepravy anebo nástupního místa - je možné udělat
podle reálných možností CK. Vykonání takové změny podléhá poplatek ve výšce
500,- Kč za jednu změnu v cestovní smlouvě. V případě požadované změny v době
kratší jak 5 dnů před nástupem na zájezd, se taková změna považuje za
odstoupení od smlouvy z Vaší strany a v tomto případě platí podmínky podle bodu

4.2. Při doobjednání dalších služeb (např. strava, doprava apod.) se poplatek za změnu
neúčtuje.

Reklamační řád

Reklamační řád
je nedílnou součástí potvrzení zájezdu/smlouvy o zájezdu (dále jen "SZ"),
upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývající z odpovědnosti
cestovní kanceláře za vady poskytnuté služby cestovního ruchu a jejich
vyřizování (dále jen "reklamace") v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen "NOZ") a zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách
podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění (dále jen "zák. o
podnikání v cestovním ruchu") a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
v platném znění (dále jen "zák. o ochraně spotřebitele"). Vady zájezdu •
Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi ve smyslu ustanovení § 2537 a násl. NOZ
za vady zájezdu. • Má-li zájezd vadu a byla-li tato vytčena zákazníkem v
souladu s § 2540 NOZ bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny
ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu bez
zbytečného odkladu vlastním zaviněním, a to ani do jednoho měsíce od skončení
zájezdu a cestovní kancelář toto namítne, pak mu soud právo na slevu z ceny
nepřizná. Reklamace • Při řešení reklamace je nutná součinnost zákazníka,
spočívající zejména v umožnění přístupu do prostor, které mu byly pronajaty k
ubytování nebo do dopravního prostředku, kterým byla zajištěna doprava,
zástupci pověřenému cestovní kanceláří, jakož i zástupci dodavatelů služeb,
které jsou předmětem reklamace, aby bylo možné objektivně posoudit tvrzení
uváděné v reklamaci. Cestovní kancelář doporučuje zákazníkovi, aby tuto
součinnost poskytl. • Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně,
popřípadě jiným vhodným způsobem u zástupce cestovní kanceláře během trvání zájezdu,
či v cestovní kanceláři. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění
vady okamžitě, resp. umožní nalézt okamžitě vhodná řešení. Zákazník při
uplatňování reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod
a předmět reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše a dle možnosti
předmět reklamace průkazně skutkově doloží. Cestovní kancelář zákazníkovi
doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě. Je-li uzavření SZ
zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, může zákazník
reklamaci uplatnit u této zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní
agentury. Za zákazníka se pro účely reklamace považuje každý účastník zájezdu
uvedený v SZ. • K uplatněné reklamaci musí být vždy vystaveno potvrzení o reklamaci
- reklamační protokol - v němž musí být uvedeno, kdy zákazník reklamaci
uplatnil, identifikační údaje zákazníka, co je předmětem reklamace a jaký
způsob vyřízení zákazník požaduje. Jestliže zákazník předá zástupci cestovní
kanceláře v místě poskytované služby určité písemnosti, popř. jiné podklady
týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena.
Reklamační protokol podepisuje osoba, která se zákazníkem protokol sepisuje a
zákazníkovi se doporučuje, aby svým podpisem na reklamačním protokolu stvrdil
převzetí jeho kopie a souhlas s jeho obsahem. Vyřizování reklamací • Cestovní
kancelář nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých
případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená
podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. • Reklamace včetně
odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30
dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se cestovní kancelář se zákazníkem
nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné
porušení smlouvy. • Zákazníkovi se vydává potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník
písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu § 19 odst. 1 zák. o
ochraně spotřebitele. Reklamační řád vstupuje v platnost 28. 02. 2016.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Dle zákona o ochraně spotřebitele je
možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní
inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz Společná ustanovení • Nemá-li zájezd
vlastnosti, o nichž cestovní kancelář zákazníka ujistila nebo které zákazník
vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí cestovní kancelář
nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. • Nezjedná-li cestovní kancelář
nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník
zjednat nápravu sám a cestovní kancelář mu nahradí účelně vynaložené náklady.
Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud cestovní kancelář odmítla nápravu
zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá náhrada vzhledem k zvláštnímu zájmu zákazníka.
• Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li cestovní
kancelář opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo zákazník opatření z řádného
důvodu odmítne, zajistí cestovní kancelář na své náklady přepravu zákazníka na
místo odjezdu popř. na jiné ujednané místo. Nelze-li pokračování zájezdu
zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, vrátí
zákazníkovi rozdíl v ceně, zajistí-li pokračování s vyššími náklady, jdou tyto
k tíži cestovní kanceláře. • Cestovní kancelář se odpovědnosti k náhradě škody,
způsobené porušením smluvní povinnosti zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění
povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. • Jak je výslovně
ujednáno v SZ, umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika
vázána, omezení náhrady škody, hradí cestovní kancelář škody vzniklé porušením
povinnosti ze smlouvy o zájezdu jen do výše tohoto omezení. • Práva a
povinnosti vyplývající z uplatnění reklamace se řídí obecně závaznými právními
předpisy.

5 Odstoupení od cestovní smlouvy

5.1 Kdykoliv před začátkem vašeho zájezdu máte možnost zrušit náš smluvní vztah formou písemného odstoupení od cestovní
smlouvy, které je účinné dnem, když odstoupení s podpisem osoby, které
podepsala cestovní smlouvu, bude doručeno CK, anebo do vaší cestovní kanceláře
nebo cestovní agentury, která náš produkt nabízí, a to písemnou formou, spolu s
uvedením důvodu. Do 14-ti dnů po obdržení tohoto odstoupení od cestovní smlouvy
Vám vrátíme zaplacenou sumu sníženou o příslušné storno poplatek a výše
pojistného, pokud důvodem Vašeho odstoupení nebylo porušení povinnosti CK.

Storno poplatky jsou vyjádřeny procentem z celkové ceny zájezdu, která je uvedená ve smlouvě o zájezdu. V některých případech částka může být složena ze dvou plateb tj. platba pro Jógového instruktora a platba za zájezd.


5.2 Storno poplatky CK, která Vám mohou být naúčtovány po obdržení oznámení o zrušení
zájezdu. Záloha v celé sjednané dle smlouvy je nevratná. Pokud se klient
rozhodne zrušit zájezd v momentě, kdy má uhrazenu pouze zálohu která je
pro klienta nevratná a CK jí využívá k pokrytí nákladů za storno pobyt v
místě ubytování a zároveň jako kompenzaci ušlého zisku. Klient však ale může
postupovat záměnou jiného účastníka viz. informace níže. Pokud má klient
uhrazenou již celou částku za zájezd postupuje CK následujícím způsobem při
zaúčtování Storno poplatku za každou osobu:

ode dne zaplacení 1. zálohy

do 90 dnů včetně před termínem zahájení zájezdu - 70 % z celkové ceny zájezdu

89 - 61 dnů před termínem začátku zájezdu 75 % z celkové ceny zájezdu

60 - 21 dnů před termínem začátku zájezdu 80 % z celkové ceny zájezdu

20 - 14 dnů před termínem začátku zájezdu 90 % z celkové ceny zájezdu

13 a méně dnů před termínem začátku zájezdu 100 % z celkové ceny zájezduPři nahrazení účastníka jiným
zájemcem hradí účastník pouze manipulativní poplatek 500. CK Však musí
souhlasit se změnou účastníka. Pokud se účastník zájezdu nedostaví anebo zmešká odjezd/odlet nebo si
nepřinese vlastní cestovní pas, anebo z vlastní viny jinak zmaří svou účast na
zájezdu, nemá nárok na vrácení ceny zájezdu, pojištění ani na náhradní zájezd.
Storno poplatek je splatný ihned. Pokud by výše storno poplatku byla vyšší, než
zaplacená záloha, je zákazník povinen uhradit částku rovnající se výši storno
poplatku.

5.3 CK může od cestovní smlouvy odstoupit pouze:

a) z důvodu Vašeho porušení povinností, především: uvedení nepravdivých nebo neúplných
údajů do cestovní smlouvy, neuhrazení ceny zájezdu včas, nezaplacení zvýšené
ceny zájezdu, pokud jste povinni zvýšení ceny akceptovat (v tomto případě jste
povinni uhradit CK příslušné storno poplatky podle bodu 4.2),

b) z důvodu zrušení zájezdu. Pokud zrušíme zájezd ve lhůtě kratší než 7 dní před termínem
jeho začátku, máte právo na přiměřenou náhradu škody.

5.4 V případě, že CK odstoupí od cestovní smlouvy z důvodu, že zájezd byl zrušený, anebo když
vám CK navrhla změnu smlouvy ve smyslu bodu 2.2, máte právo žádat, aby vám na
základě nové cestovní smlouvy CK poskytla jiný zájezd, nejméně však v takové
kvalitě, která zodpovídá službám dohodnutým v původní cestovní smlouvě, když CK
takový zájezd může poskytnout. Platby, které jste nám poskytli, budou
považované za zaplacenou cenu nového zájezdu, když bude cena nového zájezdu
nižší, rozdíl ceny Vám bezodkladně vrátíme. Pokud nedojde k uzavření nové
cestovní smlouvy, už zaplacené platby Vám bezodkladně vrátíme.

6 Doprava /odjezd/příjezd/ víza

6.1 U zájezdů mimo Tuzemsko, kde je potřeba zvolit leteckou dopravu, je doprava v plné
režii zákazníka. CK nezajišťuje koupi letenek.

6.2 Čísla letů a koupě letenek zákazník konzultujte s CK, tak ať se na místě příletu/odletu
potkají všichni ve stejný čas
s osobou, která zařizuje hromadný transfer do/z místa ubytování. Pouze tak lze využít dle
smlouvy letištního transferu, který je v ceně pobytu. V případě, že
se klient dostaví na smluvené místo v jiný čas, musí se na své náklady
dostat sám do místa ubikace a to bez náhrady ceny, či jiné kompenzace za
hromadný transfer.

6.3 Pří posuzování počtu dní dovolené je třeba počítat s tím, že v první a poslední den
zájezdu v různé míře zasahují dopravní a ubytovací služby (ubytování a uvolnění
pokojů). V případě obsazení pokojů v časných ranních hodinách se tato noc
počítá jako poskytnuté ubytování. O podrobném programu se informujte při
zakoupení zájezdu. Z organizace přepravy se nedá zaručit příjezd do letoviska
ráno a odjezd poslední den večer, v důsledku nečekaných situací (silniční
kalamita, počasí, komplikace na hranicích). CK v takových případech nezodpovídá
za škody, které vzniknou klientovi v důsledku toho, že smluvně dohodnuté služby
daného zájezdu nebyly vyčerpané v plném rozsahu. Proto prosíme o včasný příchod
na místo srazu, resp. odjezdu, podle pokynů k jednotlivým zájezdům.

6.4 Při plánování přípojů, odjezdových termínů apod. musíme vzít do úvahy možnost výrazného zpoždění dopravního prostředku,
resp. dřívějšího odletu a příletu. CK nezodpovídá za škody, které Vám můžou
vzniknout v důsledku zrušení letu, zpoždění dopravního prostředku, resp.
dřívějšího odletu a příletu, ani nekompenzujeme služby, které byly z tohoto
důvodu čerpané. Škody způsobené Vašim zpožděním snášíte výhradně Vy bez nároku
na náhradní zájezd nebo vrácení ceny zájezdu.

6.5 Každý účastník zájezdu je povinný dostavit se k odjezdu dopravního prostředku včas, ne ve stavu opilosti, jak při odjezdu,
tak i v průběhu cesty je povinný chovat se slušně, tak aby nerušil
spolucestující, především nesmí být agresivní, vulgární, nesmí osočovat CK nebo
spolucestující.

6.6 Za řádné poskytnutí přepravy se považuje i poskytnutí přepravy se změněnou trasou,
změněnými přestupními místy. CK se však zavazuje dodržet dohodnutý druh
přepravy, změnit ho jen ve výjimečných, odůvodněných situacích na náklady CK, a
v případě poskytnutí levnější přepravy, vrátí CK cenový rozdíl objednavateli
ihned po návratu.

6.7. Pokud jsou potřeba pro zájezd v zahraničí víza, klient si je kupuje samostatně a
nezávisle na CK.

7 Pojištění klienta

7.1 pojištění klienta je vždy doporučované, avšak dobrovolné. CK nezařizuje pojištění pro
klienta

8 Pojištění CK

8.1 CK prohlašuje, že má uzavřené povinné smluvní pojištění pro případ úpadku CK, na základě kterého Vám vzniká právo na
pojistné plnění v případě, že Vám CK z důvodu svého úpadku - neposkytla
přepravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud máte přepravu objednanou jako
součást zájezdu, - nevrátila zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že
se zájezd neuskutečnil, nebo pokud nevrátila rozdíl mezi zaplacenou cenou
zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že zájezd byl
poskytnutý jen z části.

8.2 Doklad o pojištění zájezdu je k dispozici na webových stránkách www.santosa.cz . Případné pojistné nároky můžete uplatnit písemně u pojišťovny Slávie
Pojišťovna a, s. se sídlem Revoluční 655/2, Staré město, 110 00 Praha

Uvedené pojištění se vztahuje na zájezdy organizované CK Santóša s.r.o.

9 Ostatní povinnosti zákazníka

9.1 K základním povinnostem zákazníka patří: - poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí
služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení
potřebných dokladů, - osoby od 15-ti do 18-ti let se mohou zájezdu zúčastnit
pouze se souhlasem zákonného zástupce. Děti do 15-ti let se mohou zájezdu
zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, - nahlásit účast cizích
státních příslušníků, - při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady
požadované pro vstup do příslušných zemí. Cizí státní příslušníci jsou povinni
se informovat o vízové povinnosti u zastupitelství zemí, kam cestují, resp.
kterými budou projíždět a potřebná víza si obstarat sami, - zdržet se jednání,
které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu, -
uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím zařízení,
kde čerpal služby.

9.2 CK má právo odstoupit s okamžitou platností od smlouvy před nástupem cesty nebo po započetí
cesty, pokud cestující svým nevhodným a hrubým chováním vážně narušuje průběh
cesty nebo pobytu a má právo zákazníka ze zájezdu vyloučit. Náklady na
případnou zpáteční cestu nese zákazník sám.

10 Další ujednání, důležitá upozornění pro zákazníky

10.1 Ubytování na pokojích hotelů a apartmánů je možné podle běžných mezinárodních zvyklostí,
až na výjimky, v den příjezdu po 14.00 hodině a v den odjezdu se pokoje musí
uvolnit, až na výjimky, do 10.00 hodiny. První a poslední den pobytu je tedy
určen převážně na přepravu, ubytování a opuštění ubytování. Za začátek zájezdu
se počítá okamžik, kdy zákazník začne čerpat první službu (například nástup do
autobusu), za konec zájezdu je považován okamžik vyčerpání poslední placené
služby.

10.2 Při ubytování na apartmánech je zákazník plně zodpovědný za počet osob, které
přihlásí k obývání apartmánu. Upozorňujeme, že správa apartmánů může odmítnout
nepřihlášené osoby ubytovat, bez nároku na jejich další reklamaci.

11 Zpracování osobních údajů Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními
předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27.
4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů.

11.1 Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu
nebo jiných Smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní
údaje zákazníka. Cestovní kancelář shromažďuje a zpracovává následující osobní
údaje zákazníka /fyzické osoby/: jméno, příjmení, titul, datum narození/rodné
číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního
dokladu, kontakt na blízké osoby, bankovní spojení, evidence plateb....

11.2 Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případně jiné Smlouvy o poskytování služeb cestovního
ruchu je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu
poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu
/dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny.../

11.3 Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby či jejich zákonné
zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o
užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli
služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli)

11.4 Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke konkrétnímu,
specifickému účelu, např. věrnostní program. Cestovní kancelář je oprávněna
obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto
souhlasu.

12 Závěrečné ustanovení

12.1 Ústní informace, které zákazník obdrží od
kontaktní osoby nezavazuje CK více než je uvedeno v písemné nabídce a v
písemném programu zájezdu. V případě nejasností před podpisem cestovní smlouvy
se obraťte na pracovníky prodeje Santóša s.r.o., kteří Vám rádi poskytnou
vysvětlení.

12.2 Zákazník bere na vědomí, že tyto smluvní/obchodní podmínky jsou nedílnou součástí
cestovní smlouvy, souhlasí s nimi a to jménem všech spolucestujících osob,
které jej k uzavření této smlouvy zmocnily, což stvrzuje podpisem cestovní
smlouvy. Tyto všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost a účinnost
1.1.2019.

13 Podmínky pro získání slev

13.1 Slevy se poskytují pouze ze základních cen dospělých osob (slevy tedy není možné
uplatnit na dětské či jinak snížené ceny, ani na last minutové nabídky). Slevy
se neposkytují z příplatků (strava, která není zahrnuta v základní ceně
zájezdu, pojištění apod.)

13.2 Slevy nelze uplatňovat v případě individuálního nastavení cen, například při kolektivních
zájezdech s tzv. "balíčkovou cenou".

13.3 Slevy, akce a jiné výhody jsou časově omezeny a platí do odvolání. Santóša s.r.o. si
vyhrazuje právo změnit systém slev či ukončit jejich platnost (jako celek, nebo
u jednotlivých zájezdů či termínů) uvedením příslušného rozhodnutí na webových
stránkách www.santosa.cz